Zásady ochrany osobních údajů

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Používání těchto webových stránek podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti Lewest s.r.o.se sídlem Kostelní 942/46, 370 04 České Budějovice, IČ: 07278781, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 27789 (dále jen „Provozovatel“). Tato společnosti je pro účely GDPR (ochrany osobních údajů) vedena jako Správce dat (Data controller), tak též jako Zpracovatel dat (Data processor).

OCHRANA SOUKROMÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Přijetím těchto zásad ochrany soukromí a bezpečnostní politiky Provozovatel informuje své uživatele o tom, jakým způsobem shromažďuje, uchovává a používá osobní údaje. Naším záměrem je při shromažďování a používání osobních údajů najít rovnováhu mezi našimi obchodními zájmy a odůvodněným zájmem našich uživatelů chránit své soukromí.

Provozovatel si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, které nashromáždí o uživatelích (dále jen uživatelé) svých webových stránek (dále jen webové stránky). Osobní údaje zahrnují, ovšem nejsou omezeny na, uživatelská data, jako jsou např. jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uživatelů. Provozovatel hodlá analyzovat a utilizovat uživatelská data za účelem účinnější optimalizace uživatelského komfortu a seznámení uživatelů s novými příležitostmi a výhodami.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ

Udělení souhlasu se zpracováním Návštěvník může udělit souhlas se zpracováním osobních i dalších údajů Provozovateli za zde uvedených podmínek a to několika způsoby:

 • zaškrtnutím pole ve vstupním či registračním formuláři na serverech Provozovatele
 • zasláním žádosti e-mailem
 • podpisem smlouvy či jiného právního dokumentu s uvedením souhlasu ústně osobním předáním vizitky či jiného dokumenty s osobními údaji

Rozsah údajů

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Návštěvníka (fyzické osoby) v rozsahu, v jakém je zadal při registraci, přes administraci, osobně, písemně, telefonicky přes operátory serveru či jiným způsobem. Rozsah zpracovaných osobních údajů je vždy definován příslušným formulářem s možností uložení IP adresy. Návštěvník nesmí zadávat jiné osobní údaje než vlastní, kterých je Subjektem osobních údajů.

Účel zpracování údajů

Při použití kontaktního formuláře či registraci shromažďuje Provozovatel Vaše osobní údaje, které jste při té příležitosti poskytli a to za účelem vedení jejich evidence, uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností Provozovatelem. Zde můžete vyjádřit souhlas s tím, že Provozovatel bude shromažďovat a používat Vaše osobní údaje takovým způsobem, jak je uvedeno v aktuální verzi zásad ochrany osobních údajů. V případě změny této politiky uveřejníme novou verzi na webových stránkách; proto se vždy ujistěte, že máte k dispozici tu nejaktuálnější verzi zásad ochrany osobních údajů. Předání osobních údajů není povinné, avšak bez souhlasu s jejich zpracováním není Provozovatel schopen patřičnou službu poskytnout.

Při vyplňování kontaktních formulářů, jejichž cílem je předání osobních údajů spolupracujícímu třetímu subjektu (provozování webů klientů, aj.) je pak také konkrétní třetí subjekt veden jako Příjemce osobních údajů, popřípadě za jistých podmínek i jako Zpracovatel dat se všemi povinnostmi ze zákonů vyplývajících (zákon č. 101/2000 Sb., nařízení (EU) 2016/679). Tento subjekt (dále jen Klient) je vždy pod každým formulářem uveden včetně účelu předání osobních údajů. Každý Klient se zavazuje tyto osobní údaje použít a uložit pouze na dobu nezbytně nutnou a to výhradně ke kontaktování žadatele za účelem předání informace ke konkrétnímu poptávanému zboží či služby z jeho nabídky. Dále je Klient povinen po vyzvání Provozovatele předané osobní údaje bez prodlevy kompletně a nevratně vymazat. Klient nemá oprávnění předat osobní údaje uživatele třetí osobě či dalšímu Příjemci či Zpracovateli dat bez písemného souhlasu uživatele či Provozovatele. I v tomto případě je pak Klient povinen zajistit kompletní vymazání předaných osobních údajů, pokud jej k tomu Správce dat vyzve. Jestliže vyjádří uživatel také zájem o informace k dalším službám je Provozovatel oprávněn tyto osobní údaje předat třetímu subjektu za účelem vypracování vyžádané nabídky pro uživatele.

Kromě toho Vás můžeme požádat o Vaše další osobní údaje i při jiných příležitostech, např. při analýzách, soutěžích či reklamních akcích, při odpovídání na průzkumy a dotazníky, a nebo v případech, kdy nám zašlete e-mail. Kdykoliv dojde ke shromažďování Vašich osobních údajů Provozovatelem, snažíme se Vás o tom informovat vložením odkazu na tyto zásady ochrany osobních údajů, který je umístěný na příslušné webové stránce a a vyžádáním si Vašeho souhlasu ke shromažďování osobních údajů zaškrtnutím příslušného pole formuláře.

Naše webové servery rovněž shromažďují informace o názvech domén návštěvníků webových stránek. Jedná se o souhrn informací, které slouží k měření počtu návštěv, průměrného času stráveného na webových stránkách, evidenci zobrazených stránek apod.

Doba zpracování údajů

Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Návštěvníka po dobu trvání registrace jeho účtu, avšak nejdéle po dobu 10 let od posledního přihlášení, kontroly nebo aktualizace údajů Návštěvníkem či od doby posledního uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů od Návštěvníka.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ A JEJICH ZAMĚSTNANCŮ ČI SPOLUPRACOVNÍKŮ

Udělení souhlasu se zpracováním

Klient může udělit souhlas se zpracováním osobních i dalších údajů Provozovateli za zde uvedených podmínek a to několika způsoby:

 • zaškrtnutím pole ve vstupním či registračním formuláři na serverech Provozovatele exportem dat ze strany Klienta či jím pověřenou osobou směrem k Provozovateli
 • zasláním žádoosti e-mailem
 • podpisem smlouvy či jiného právního dokumentu s uvedením souhlasu uhrazením faktury a tím i odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek

Rozsah údajů

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Klienta (fyzické osoby) či jeho zaměstnanců a spolupracovníků v rozsahu, v jakém je Klient zadal při registraci, přes servisní sekci, přes zaměstnance Provozovatele, exportem dat či jiným způsobem. Rozsah zpracovaných osobních údajů je vždy definován příslušným formulářem či specifikací exportu s možností uložení IP adresy. Klient bere na vědomí, že k veškerým poskytnutým osobním údajům třetích stran svěřených Klientem Provozovateli, má řádně smluvně zajištěny souhlasy se zpracováním ke zveřejnění na serverech Provozovatele v nezbytně nutném rozsahu a účelu.

Účel zpracování údajů

Osobní údaje Klienta jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností Provozovatele, za účelem vedení databáze vztahu se zákazníky Klientů (CRM) a evidence plnění povinností oboou smluvních stran či zlepšování kvality služeb Provozovatele. Klient souhlasí se zveřejněním svých či svěřených osobních údajů na serverech Provozovatele či provozovaných Provozovatelem, zejména za účelem veřejného poskytnutí kontaktních informací třetím stranám v rámci nabídky Klienta či jeho profilu.

Doba zpracování údajů

Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Klienta po dobu trvání registrace účtu či nabídky Klienta, ať už v placeném či neplaceném režimu, avšak nejdéle po dobu 10 let od posledního přihlášení, kontroly nebo aktualizace údajů Klientem či od doby posledního uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů od Klienta.

DALŠÍ SPOLEČNÉ INFORMACE O SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrovat se na jednotlivé servery, objednávat služby či vyplňovat formuláře se svými osobními údaji smějí pouze osoby starší 16 let.

Pokud odstraníte své osobní údaje, uchováme protokoly a neosobní údaje o vaší aktivitě na webech Provozovatele. Uchováme si také archivní kopii vašich údajů, k níž nemáte přístup vy ani třetí strany na internetu. Pokud k vašim osobním údajům prostřednictvím webů Provozovatele již dříve získaly přístup jiné osoby, nejsme schopni tyto údaje z jejich systémů odstranit.

Provozovatel uchovává osobní informace uživatelů do té doby, dokud je aktivní jejich účet nebo dokud je to nutné pro účely poskytování služeb, popřípadě do odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelem. Tím není dotčeno právo Provozovatele zpracovávat osobní údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zvláště pro účely řešení sporů či vypořádání práv a závazků s poskytováním dané služby související. Na základě obecně platných právních předpisů České republiky je Provozovatel povinen zveřejnit osobní údaje uživatele:

 • na základě žádosti Policie České republiky, soudu či jiných orgánů činných v trestním řízení (a to včetně dalších speciálních v zákoně uvedených útvarů) pro zajištění bezpečnosti webových stránek Provozovatele;
 • zajištění, uplatnění nebo ochrany práv či majetku ostatních uživatelů, dodavatelů či odběratelů Provozovatele.
 • odsouhlasení podmínek používání služeb Provozovatele;

Webové stránky Provozovatele nejsou určeny dětem mladším 16 let.

ZPRACOVATELÉ POVĚŘENI SPRÁVCEM

Další zpracovatelé údajů:

Monekon spol. s r.o., U Tří lvů 256/5, České Budějovice 6, 370 01, IČ 25161270 - pro účely fakturace a zpracování účetnictví a ostatních dat mohou být údaje v objednávce poskytnuty účetní společnosti

Reklamní partner: Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Reklamní partner a mailový server: Google Inc. (provozovatel mail.google.com, G Suite, Google Analytics) - pro účely správy e-mailových žádostí či výstupů z formulářů a uložení dat. Podmínky ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 provozovatele nástroje Smartlook.com - analytické nástroje ke zvýšení uživatelské spokojenosti.

Přepravní partneři: PPL s.r.o., IČO: 25194798, Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266, TOPTRANS EU, a.s., IČO: 2202376, Uloženka, s.r.o., IČO: 24299162, Zavolejsikurýra.cz a.s., IČO: 02628015, PREMIUM DOPRAVA, s.r.o., IČO: 27874672, pokud vám doručují vaši objednávku.

CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje, jakými jsou například informace o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském a filozofickém vyznání, členství v odborech, dále o zdravotním stavu či sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob.

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv jiný web pod odkazy na našich webových stránkách. Při přístupu na web neprovozovaný Provozovatelem vezměte prosím na vědomí, že takový web je na Provozovateli nezávislý a že Provozovatel nemá možnost obsah takových webových stránek ovlivnit. Externí odkaz na našich webových stránkách zároveň neznamená, že Provozovatel přijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah takové webové stránky či souhlasí s jejím používáním. Je na uživatelích, aby učinili taková opatření, která zajistí, že cokoliv zvolí pro vlastní použití, neobsahuje položky destruktivní povahy typu počítačové viry a červy, trojské koně ad. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje záruku za produkty třetích stran. Zároveň vezměte prosím na vědomí, že zásady ochrany osobních údajů Provozovatele se nevztahují na jiné weby pod odkazy na našich webových stránkách. Prostudujte si prosím zásady ochrany osobních údajů (pokud existují) uvedené na těchto webových stránkách, které se budou vztahovat přímo k používání těchto webových stránek.

PŘENOS OSOBNÍCH INFORMACÍ

V závislosti na zemi, v níž se nacházíte, mohou být vaše osobní informace přenášeny do jiné země za účelem uchování a zpracování údajů. Když přenášíme osobní informace, přenášíme je v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, jako je směrnice EU o ochraně údajů a jiné zákony o ochraně údajů konkrétní země.

REKLAMNÍ SYSTÉMY

Na webových stránkách Provozovatele se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetích stran. Společnost Google, jako dodavatel Provozovatele, používá k zobrazování reklam na našich stránkách soubory cookie. Díky souboru cookie může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na našich stránkách a dalších stránkách internetu. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie odhlásit. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte zde.

Google Adwords
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Google Ads
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google AdSense
https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/

Seznam sklik.cz
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele

REMARKETING / RETARGETING

Pro účely remarketingu Provozovatel shromažďuje soubory cookie uložené v prohlížeči návštěvníka webu. Remarketing je zajištěn firmami Google, Facebook a Seznam a.s. k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv návštěvníka stránek Provozovatele. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve Vyhledávání Google, Vyhledávací síti Google, v Obsahové síti Google prostřednictvím reklamní sítě Google DoubleClick Ad Exchange, ve Vyhledávací síti SEZNAM a.s. a v Obsahové síti Seznam prostřednictvím reklamní sítě Sklik. Dodavatelé z řad třetích stran využívají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu, Odhlásit se remarketingu můžete na stránkách dodavatelů:

Google.com: Nastavení reklam společnosti Google

Obecné odhlášení od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran: na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.

COOKIES

Na webových stránkách Provozovatele jsou používány soubory typu cookie. Pokud budou cookies deaktivovány v prohlížeči, nebudete dále moci využívat všechny interaktivní prvky našich webových stránek. Většina novějších webových prohlížečů (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome apod.) nabízí možnost kontroly uložených cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. V rámci nastavení svých prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ UŽIVATELSKÉ SPOKOJENOSTI

Internetové stránky Provozovatele mohou ukládat Vaše osobních údaje či je předat ke zpracování společnosti Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681, provozovatele nástroje Smartlook.com. Odhlásit se z možnosti ukládání dat tímto způsobem můžete zde: https://www.smartlook.com/cs/opt-out.

GOOGLE ANALYTICS

Internetové stránky Provozovatele používají Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout..

Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů lze nalézt na http://www.google.com/intl/en/policies/terms nebo na http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Odhlášení z používání Google Analytics můžete pomocí nástroje. Více informací zde: https://support.google.com/analytics/answer/181881

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Provozovatel používá prostředí sociálních sítí, jako jsou například služby Twitter, Facebook, LinkedIn a Google+, za účelem používání a získávání informací. Tyto moduly plug-in jiných platforem je možné poznat podle loga a příslušné stylizace textu dané platformy. Pokud některý z těchto modulů plug-in použijete k výběru některého z našich webů, může vytvořit přímé propojení mezi prohlížečem, který používáte, a příslušnými weby dané sociální sítě. Protože tento přenos vždy probíhá mezi prohlížečem a danou sítí, nemá Provozovatel přístup k odesílaným datům ani žádné informace o nich. Pokud jste byli současně přihlášeni k některé z těchto platforem nebo se později přihlásíte k dané sociální síti, moduly plug-in budou moci automaticky přidružit informace k vašemu účtu. Z toho důvodu budou tyto informace přiřazeny k jednotlivci. Stejný postup se týká také použití modulů plug-in (například tlačítka To se mi líbí) nebo přidávání komentářů. Pokud kliknutím aktivujete například tlačítko, které vyjadřuje souhlas (například tlačítko To se mi líbí ve službě Facebook®), nebo přidáte komentáře, mohou být v závislosti na provozovateli sociální sítě obecně přenesena například následující data:

 • IP adresa
 • Informace o prohlížeči a operačním systému
 • Rozlišení obrazovky
 • Nainstalované moduly plug-in prohlížeče, jako je například Adobe Flash Player
 • Předchozí navštívená adresa, pokud jste na aktuální stránku přešli prostřednictvím odkazu (odkazující server)
 • Adresa URL aktuální stránky

Provozovatel nemá kontrolu nad těmito daty v příslušných sociálních sítích. Pokud přímo vy využíváte některou z výše uvedených sociálních sítí a zpřístupníte obsah účastníkům v těchto sítích nebo platformách, pak obsah, který zahrnuje například obrázky, informace, kontaktní informace, váš osobní názor a jiné typy osobních údajů, není předmětem tohoto prohlášení. Pro veškerý takový obsah platí podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů odpovídajících provozovatelů. V souvislosti s vašimi osobními údaji uvádíme možné provozovatele těchto typů modulů plug-in, které využívá Provozovatel, a jejich prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Seznamte se se svými osobními právy a povinnostmi a také s právy a povinnostmi odpovídajících platforem sociálních sítí. Zde je seznam platforem (modulů plug-in), které může Provozovatel používat.

Twitter https://twitter.com/privacy
Google, YouTube http://www.google.cz/intl/cz/policies/
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Facebook https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/about/privacy/update
Pinterest http://pinterest.com/about/privacy/

DALŠÍ ÚČELY POUŽITÍ

Provozovatel používá osobní údaje pro usnadnění zpracování objednávek, zdokonalení webových stránek, pro marketingové a propagační účely; analýzou uživatelských dat rovněž naše společnost hodnotí využívání webových stránek.

Na webových stránkách se mohou také objevit nezávazné průzkumy a dotazníky, kterými Vás žádáme o informace, připomínky či návrhy; představují zároveň příležitost pro návštěvníky stránek položit nám dotazy. Informace, které nám poskytnete, nám pomáhají navrhnout a vyrobit lepší produkty, přizpůsobit se Vaší zkušenosti a poskytnout radu či doporučení.

Shromážděné osobní údaje rovněž používáme k zacílení významných marketingových a reklamních nabídek. Tento druh inzerce může být uskutečněn pomocí reklamních bannerů nebo propagačních e-mailů, které rozesílá Provozovatel či jiná firma na základě smlouvy s Provozovatelem.

Provozovatel zkoumá demografii, zájmy a chování svých uživatelů, a to na základě informací získaných při nákupu, během propagační akce, z průzkumů a ze souborů serverových protokolů. Důvodem tohoto konání je lepší porozumění a monitoring užívání webových stránek, vylepšení obsahu webových stránek a produktů, které nabízíme svým zákazníkům. Tento průzkum je zpracován a analyzován souhrnným způsobem.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro zajištění funkčnosti služeb Provozovatele je nezbytné poskytnutá osobní data předávat partnerům Provozovatele a tudíž jsou tyto data sdílena třetím osobám. Tato informace s uvedením třetí strany je vždy uvedena u příslušného formuláře, jehož se sdílení dotýká.

Provozovatel může rovněž na základě zákonem požadované smlouvy sdílet osobní údaje s obchodními partnery třetích stran, kteří jsou poskytovateli našich služeb, tak aby byly v souladu se zásadami této politiky a webových stránek.

Provozovatel může rovněž zveřejnit či zpřístupnit osobní údaje v případech, kdy se v dobré víře domníváme, že to vyžadují právní předpisy.

BEZPEČNOST

Provozovatel shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely uvedené v těchto zásadách a používá patřičné bezpečnostní technologie, kterými zajišťuje bezpečnost, integritu a ochranu soukromí u všech osobních údajů. Veškeré osobní údaje poskytnuté Provozovateli jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Provozovatel nemůže díky povaze prostředí internetu zcela zaručit bezpečnost informací, které uživatelé na weby Provozovatele vloží. Není možné proto zaručit, že prolomením bezpečnostních opatření Provozovatele, že k poskytnutým informacím není možné získat přístup či dále zveřejněny, pozměněny nebo smazány. Provozovatel však používá taková bezpečností opatření, které jsou obecně doporučená k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům. Citlivé osobní údaje mohou být chráněny heslem. Každý uživatel nese odpovědnost za chránění svého hesla v tajnosti. Uživatelé berou na vědomí, že data z formulářů, e-maily a další typy komunikace s Provozovatelem nejsou šifrovány. Doporučuje nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných či citlivých informací.

PRÁVA UŽIVATELE

Uživatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu nebo odstranění osobních údajů, právo žádat Provozovatele o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele. Tyto práva mohou uživatelé uplatnit prostřednictvím dopisu, e-mailu na lewest@lewest.cz či kontaktního formuláře na www.lewest.cz. Uživatel je oprávněn kdykoli Provozovatele prostřednictvím e-mailu, odeslaného z adresy, kterou použil při registraci požádat Provozovatele o informace o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Provozovatel v případě opakovaných šikanózních žádostí oprávněn požadovat náhradu důvodně vynaložených výdajů. V případě podezření na neoprávněné použití Vámi poskytnutých údajů máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

ZMĚNA

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, a to způsobem jejich aktualizace na webových stránkách. Dnem zveřejnění aktuální verze zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách Provozovatele vstupuje v platnost takováto aktuální verze zásad ochrany osobních údajů. Všechny předchozí publikované verze jsou v okamžiku publikování neplatné.

DALŠÍ INFORMACE

Máte-li otázky ohledně těchto zásad, kontaktujte nás. Toto znění Zásad ochrany osobních údajů je platné od 10. července 2018 a nahrazuje předchozí dokumenty. lewest@lewest.cz Všeobecné obchodní podmínky

Definice pojmů

Zhotovitel: Lewest s.r.o.se sídlem Kostelní 942/46, 370 04 České Budějovice, IČ: 07278781, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 27789

Objednatel: fyzická či právnická osoba

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") definují obchodní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem. v jejichž souladu zhotovitel poskytuje objednateli služby za předem daných podmínek dle smlouvy či objednávky.
Potvrzením objednávky, podpisem smlouvy či souhlasem s nabídkou osobně, po telefonu či e-mailu objednatel schvaluje, že se seznámil se zněním všeobecných obchodních podmínek a že se těmito VOP řídí smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, pokud smlouva nestanoví jinak.

Objednávka (smlouva) je soubor dokumentů definující smluvní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem. Nedílnou součástí objednávky jsou vždy tyto VOP zveřejněné na www.lewest.cz

Specifikace služby (dále jen „specifikace“) je textový, popřípadě grafický dokument, ve kterém si objednatel a zhotovitel stanovují rozsah a popis objednaných služeb, technické parametry a zadání objednatele zhotoviteli.

Předání internetové prezentace k testování se rozumí zprovoznění internetové prezentace na hostingu zhotovitele na doméně třtího řádu serveru lewest.cz a přístupná bude zcela veřejně pro každého se znalostí celé adresy testovaného webu.

Převzetí internetové prezentace. Převzetím internetové prezentace se rozumí souhlasné převzetí osobně, písemně, elektronicky nebo marné uplynutí lhůty.

Spuštění internetové prezentace Po převzetí prezentace a uhrazení vystavené faktury bude internetová prezentace spuštěna spuštěna na finální doméně objednatele.

Občanským zákoník je zákon č. 121/1964 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

Obchodním zákoník je zákon č. 513/1991 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

Autorským zákon je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech související s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

Kontaktní adresa je sídlo společnosti: Kostelní 942/46, 370 04 České Budějovice místa nebo adresa elektronické pošty lewest@lewest.cz

Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je dodání služeb definovaných v objednávce. Těmi může být zhotovení internetové prezentace, e-shopu, programátorské či grafické práce a nebo marketingové služby na základě specifikace. Zhotovitel se zavazuje řádně dodat či dodávat objednateli služby v rozsahu a termínu definovaných v objednávce. Objednatel se zavazuje za řádně dodané služby zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou ve smlouvě či objednávce.

Uzavření smlouvy či objednávky o dodání služeb. Objednatel a zhotovitel dohodnou své požadavky na typ, rozsah, grafické a technické řešení ve specifikaci. Zde bude stanovena předběžná odhadovaná cena za dodání služeb. V případě, že objednatel s dohodnutou specifikací souhlasí, pokládá se objednávka za uzavřenou. Následně je zhotovitelem vystavena objednateli faktura na 30-50% odhadnuté částky dané ve specifikaci. Specifikace také obsahuje další termíny vystavení faktur a jejich předběžná výše.

Proces dodání služby Po uhrazení vystavené faktury bude objednatel kontaktován zhotovitelem pro upřesnění a konkretizaci dodané služby o informace, které neměly vliv na cenu a rozsah dodávaných služeb.

Grafický návrh V případě, že předmětem objednávky jsou grafické práce, navrhne zhotovitel na základě zadání drátěný model či grafický návrh a to v rozsahu určeném ve specifikaci. Zde je také určen maximální počet hodin alokovaných v rámci objednávky na tuto činnost. V případě překročení počtu sjednaných hodin pro grafické práce budou tyto vícepráce dofakturovány v následující faktuře dle platného ceníku. Odmítnuté grafické návrhy zůstávají ve vlastnictví zhotovitele. Objednatel není oprávněn je jakkoliv užívat, předávat třetí osobě či s nimi jinak nakládat. Jestliže objednatel s grafickým návrhem souhlasí, potvrdí svůj souhlas ústně, písemně nebo elektronicky. V případě, že objednatel dodá zhotoviteli vlastní grafické řešení, musí být toto uvedeno v objednávce. Zároveň je nutný souhlas zhotovitele s technickými parametry a formáty podkladů. Zhotovitel je oprávněn odmítnout jakékoliv podkklady, jejichž obsah by byl v rozporu s platnými právními předpisy.

Hosting Jestliže objednávka obsahuje po spuštění služby poskytování hostingu, řídí se jeho výše pro každý další rok platným ceníkem. Faktury jsou vystavovány ročně vždy měsíc před uplynutím předchozího uhrazeného hostingu.

Doména V případě založení nové domény, řídí se cena služby od platného ceníku. Zhotovitel doménu registruje u svého registrátora, kdy majitelem domény je stanoven objednatel a plátce domény zhotovitel. Roční platby za vedení domény mohou být fakturovány společně s hostingem či samostatnou fakturou. Při existenci stávající domény se objednatel zavazuje být součinný při změnách na této doméně (změna DNS, změna registrátora, aj.). Zhotovitel pro tyto činnosti alokuje maximálně 1 hodinu času. Veškeré vícepráce spojené s úpravami domény, ke které nemá zhotovitel přístup budou fakturovány dle platného ceníku a připočteny k následné faktuře.

Lhůty dodání služeb Lhůty dodání služeb jsou vždy uvedeny v objednávce. V případě nutnosti předání podkladů objednatelem zhotoviteli, bez kterých není možné pokračovat v objednaných službách zhotovitelem, má zhotovitel právo posunout termín dodání služeb o dobu, kterou zhotovitel musel čekat na dodání podkladů zhotovitelem.

Dodání služeb internetové prezentace či e-shopu Při objednání dodání internetové prezentace či e-shopu bude zhotovitelem v řádné lhůtě dodán produkt na testovací doménu, o čemž bude objednatel informován. Od této chvíle běží lhůta 14 dnů k otestování prezentace zhotovitelem. Ten může vznést námitku na úpravu či doplnění prezentace. Veškeré úpravy nad rámce specifikace a objednávky budou fakturovány jako vícepráce dle platného ceníku. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečných odkladů případné nesoulady se specifikací na základě požadavků zhotovitele opravit. Pokud objednatel nemá k internetové prezentaci námitky, stvrdí svůj souhlas ústně, písemně nebo elektronicky. V případě nečinnosti objednatele je dodaná testovaná internetová prezentace považována uplynutím této lhůty za řádně zhotovenou dle objednávky a specifikace. Po odsouhlasení prezentace objednatelem, bude zhotovitelem vystavena doplatková faktura. Po jejím uhrazení bude prezentace spuštěna na finální doméně.

Obsah internetové prezentace V objednávce jsou vždy stanoveny podmínky naplnění prezentace texty a multimédii. Dodatečné naplnění prezentace nad rámec objednávky bude fakturováno jako vícepáce dle platného ceníku.

Změny internetové prezentace Objednatel má právo požádat i po spuštění webu o úpravy webu zhotovitele. Každá taková úprava je chápána jako nová objednávka a fakturována dle platného ceníku. Práva a povinnosti plynoucí z provozu internetové prezentace Okamžikem převzetí internetové prezentace nebo marného uplynutí testované lhůty přechází na objednatele veškeré povinnosti plynoucí z provozování internetové prezentace. Objednatel podpisem či souhlasem s objednávkou či smlouvou prohlašuje, že veškeré podklady předané zhotoviteli k vytvoření internetové prezentace jsou v souladu s platnými právními předpisy a neporušují práva třetích osob, zejména práva z duševního vlastnictví a ochranu osobních údajů. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli náhradu nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s nároky třetích osob, které byly uplatněny na základě či v souvislosti s porušením předchozího ustanovení.

Platební podmínky Cena dodávaných služeb je stanovena ve smlouvě, objednávce či specifikaci. Je‐li objednatel v prodlení se zaplacením ceny ve vystavené faktuře, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení úhrady faktury. Uplatněním sankcí podle tohoto odstavce není dotčen nárok zhotovitele na náhradu vzniklé škody.

Odpovědnost za vady Záruka podle tohoto článku se vztahuje výhradně na funkčnost internetové prezentace a činí dvacet čtyři měsíců od data jejího předání zhotovitelem. Objednatel bere na vědomí, že pokud zřizuje webhosting zhotovitel, je provoz serveru, na kterém je internetová prezentace umístěna, zajišťován třetími osobami. Objednatel je proto srozuměn s tím, že zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v souvislosti se závadami nebo odstávkami tohoto serveru, bez ohledu na jejich původ. Za vady podléhající záruce nelze považovat vady způsobené jednáním objednatele spočívajícím zejména v nesprávné obsluze či neoprávněným nebo neodborným zásahem do internetové prezentace. Za vady podléhající záruce dále nelze považovat vady způsobené aplikacemi třetích stran, zejména doplňků v prohlížečích uživatelů. Reklamaci vad je objednatel povinen uplatnit bezodkladně poté, kdy vady funkčnosti zjistil. Pokud zhotovitel posoudí a uzná vadu, že podléhá záruce, je povinen ji odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem.

Odstoupení od smlouvy Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy okamžitě, pokud se objednatel

 • dostane do platební neschopnosti
 • je proti němu vedeno konkurzní řízení
 • vstoupí do likvidace
 • svým jednáním podstatně porušuje smlouvu
 • neuhradil vystavenou fakturu v řádném termínu ani po písemné výzvě zhotovitele
 • nevyjádřil ke grafickému návrhu nebo technickému řešení
 • neposkytnul zhotoviteli potřebnou součinnost

V případech uvedených v předchozím článku je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů.

Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v jakémkoliv jiném případě, pokud objednatele vyrozumí písemně nebo elektronicky alespoň čtrnáct dní předem. Objednatel je v tomto případě oprávněn požadovat smluvní pokutu nepřesahující 25% ceny internetové prezentace.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy okamžitě, pokud je zhotovitel bez zavinění objednatele v prodlení se závazky vyplývajícími z objednáky a nezjedná nápravu ve lhůtě 30 dní od doručení písemné či elektronické výzvy.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v jakémkoliv jiném případě, pokud zhotovitele vyrozumí písemně nebo elektronicky alespoň čtrnáct dní předem. Zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení internetové prezentace.

Objednatel souhlasí, že v případech, kdy je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení internetové prezentace, se jakožto část nebo celá náhrada stanovuje zaplacená záloha.

Práva z duševního vlastnictví a majetková práva Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s veškerými majetkovými právy a právy z duševního vlastnictví vztahujícími se k technickému a grafickému řešení internetové prezentace. Zejména zhotoviteli náleží práva z duševního vlastnictví vztahující se ke grafickému vzhledu. Licence podle tohoto článku se vztahují pouze k jedinému doménovému jménu. Kopírování internetové prezentace na jiné doménové jméno je možné pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zhotovitel uděluje objednateli nevýhradní, časově neomezenou a samostatně dále nepřevoditelnou licenci ke grafickému řešení internetové prezentace. Licence podle tohoto ustanovení však může být převedena společně s doménovým jménem, ke kterému je poskytnuta. Toto ustanovení neplatí, pokud grafické řešení poskytl objednatel. V případě zaviněného porušení tohoto článku je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Uplatnění tohoto nároku nevylučuje uplatnění nároku z odpovědnosti za škodu, která tímto jednáním zhotoviteli vznikla.

Prostředky vzájemné komunikace. Strany spolu komunikují osobně, písemně či elektronicky na adresy uvedené v objednávce. Ostatní ujednání Zhotovitel může používat název firmy, jméno či logo objednatele ve svých marketingových materiálech. Objednatel dále souhlasí s umístěním odkazu, popřípadě loga zhotovitele, v zápatí dodaných internetových prezentací.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 18. července 2018.

© Copyright 2019 Lewest s.r.o.

Lewest facebook Lewest instagram Lewest linkedin